biuro@lmsmedia.com.pl +48 798 30 45 25

Od 25 maja 2018 roku rozpoczną stosowanie nowe europejskie przepisy o ochronie danych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

 

W związku z tym informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fotografika LMS Łukasz Sobczak, ul. Pomorska 39, 96-300 Jaktorów, NIP 529-172-51-98, REGON: 146140067;
 2. W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możliwy jest kontakt korespondencyjny na adres Fotografika LMS Łukasz Sobczak, ul. Pomorska 39, 96-300 Jaktorów lub na adres e-mail lukasz@fotografika-lms.pl;
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem wyłącznie w celu realizacji zleconej przez Ciebie usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania;
 4. Na podstawie przepisów RODO masz prawo do:
 • a) dostępu do danych osobowych – masz prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do nich.
 • b) sprostowania i uzupełnienia danych – masz prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 • c) usunięcia danych – masz prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • adane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego

Administrator nie będzie mógł jednak usunąć danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne.

d)ograniczenia przetwarzania danych – masz prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

 1. e) sprzeciwu – masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 2. f) cofnięcia zgody – jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje wskutek wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. g) przenoszenia danych – masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które dostarczyłeś administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe;
 4. h) wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Administator dołoży wszelkich starań, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji oraz prowadzić z nią wszelką komunikację w sprawie ich Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych może uniemożliwić Administratorowi zawarcie umowy i wykonanie usługi na Twoją rzecz;
 • Dane osobowe mogą być udostępnione podwykonawcom w celu realizacji zleconej przez Ciebie usługi. Od podwykonawców wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
 • Dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz archiwizacyjnych;
 • Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.
 • Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie, jeżeli będą wymagały tego przepisy prawa. Osoby, których dane SA przetwarzane na podstawie tej Polityki będą o wszelkich zmianach informowane z wyprzedzeniem.